6d6e9e4f6254c97e63557e758e72fe742c8c9aaf
[controller.git] / opendaylight / model / model-inventory / pom.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3
4   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5
6   <parent>
7     <groupId>org.opendaylight.controller.model</groupId>
8     <artifactId>model-parent</artifactId>
9     <version>1.4.0-SNAPSHOT</version>
10   </parent>
11   <artifactId>model-inventory</artifactId>
12   <packaging>bundle</packaging>
13   <scm>
14     <connection>scm:git:http://git.opendaylight.org/gerrit/controller.git</connection>
15     <developerConnection>scm:git:ssh://git.opendaylight.org:29418/controller.git</developerConnection>
16     <tag>HEAD</tag>
17     <url>https://wiki.opendaylight.org/view/OpenDaylight_Controller:MD-SAL</url>
18   </scm>
19 </project>